• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานหัวหน้าระดับ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • ประชุม วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี กำกับ ติดตาม ดูแล สอดส่อง ว่ากล่าวตักเตือน อบรม ตัดคะแนน เพิ่มคะแนนนักเรียน ให้นักเรียนประพฤติตามกฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียน ๗.๒ ดำเนินกิจกรรมประชุมระดับตามวันเวลาที่กำหนด จัดอบรมนักเรียนโดยเน้นนโยบาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และ ค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
 • ออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจำชั้นในแต่ละปีการศึกษา
 • ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับ ผู้ปกครองนักเรียน สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียนในการดำเนินการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนในระดับ ร่วมกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร
 • กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของครูในระดับที่รับผิดชอบทุกวัน
 • บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเป็นระยะ
 • ติดตามผลการเรียนของนักเรียน และการสอบซ่อม หรือการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ
 • เป็นกรรมการในการพิจารณาโทษนักเรียนที่กระทำผิด ตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักเรียน ตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนกำหนดและ สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
 • ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ๗.๑๐ ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับได้เข้าใจอย่างชัดเจน และง่ายต่อการปฏิบัติ
 • อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ
 • จัดทำระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
 • ควบคุม กำกับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนขาดเรียน ๓ วันขึ้นไป
 • จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี
 • ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย