• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดให้มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน
  • จัดทำแผนงาน / โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
  • จัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการเป็นประจำ
  • นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
  • ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหาร ครู นักเรียน และสาธารณชนทราบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน หรืออื่นๆ ที่ตามที่ได้รับมอบหมาย