• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การบริหารงานธุรการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • กําหนดขอบข่ายงานธุรการ ทําแผนภูมิการบริหารงานธุรการ จัดทําพรรณนางานธุรการ
  • กําหนดแนวทางการจัดบุคลากรให้เหมาะสมตามลักษณะงาน
  • แต่งตั้งบุคลกรรับผิดชอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลพัฒนาบุคลากรด้านธุรการ
  • จัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห้องธุรการเป็นสัดส่วนและสะดวกแก่การให้บริการ เหมาะสม และ ปลอดภัย
  • จัดทําและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา