• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานแผนงานธุรการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ เป็นลายลักษณ์ อักษร
  • รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการที่เป็นปัจจุบัน จัดทําเป็นเอกสาร แบบ พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน จัดทําเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
  • กําหนดและจัดทําแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดผู้รับผิดชอบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนและนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานธุรการ
  • นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ