• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การบริหารงานสารบรรณ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทําทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
 • จัดทําหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการ หนังสือราชการที่โต้ตอบถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
 • กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและทําลายหนังสือราชการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 • จัดเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
 • จัดระบบการค้นหาหนังสือราชการและหลักฐานต่างๆให้สะดวก รวดเร็ว
 • จัดให้มีการจัดระบบด้านบริการงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
 • บันทึกการประชุมประจําเดือน บันทึกการตรวจเยี่ยม
 • มีการประเมินผล นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ และนําผล การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงานธุรการ
 • มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย