• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสารสนเทศ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • วางแผนกําหนดแนวทางจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศข้อมูลด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลด้านสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด
  • นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ โรงเรียน
  • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําสารสนเทศประจําปีการศึกษา
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย