• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การประสานและรับการสนับสนุนจากชุมชน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ขอความสนับสนุนจากชุมชนด้านทรัพย์สิน และด้านบริการ
  • กําหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ในการจัดและ พัฒนาการศึกษา เช่น กําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และ การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของนักเรียน
  • ประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สิน การให้บริการและด้านวิชาการ ให้ชุมชนทราบ อย่างต่อเนื่อง
  • จัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เช่น ชมรม, สมาคม, มูลนิธิฯ
  • จัดเก็บหลักฐานผลงานการสนับสนุนจากชุมชนในทุกด้าน