• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานร่วมมือและมีส่วนร่วมกับชุมชน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ให้บริการข่าวสารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบวิธีการให้บริการ
  • เก็บหลักฐานและผลงานการให้บริการข่าวสารแก่ชุมชน
  • ให้บริการอาคารสถานที่, วัสดุครุภัณฑ์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
  • เก็บหลักฐานการให้บริการอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์แก่ชุมชน
  • จัดทําแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ , วัสดุครุภัณฑ์
  • ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  • จัดเก็บหลักฐานและผลงานการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น