• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานประเมินผลการดำเนินงานกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  • จัดเก็บหลักฐานการประเมินผลงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  • วิเคราะห์ผลการประเมิน และนําผลไปปรับปรุงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน
  • จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ทุกคนในโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  • นําผลการวิเคราะห์ประเมินผล ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน และติดตามผล
  • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อํานวยการ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย