• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
  • กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติตามอุดมการณ์ และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน
  • จัดทําหลักฐานการปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามอุดมการณ์
  • รวบรวมผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและเผยแพร่ให้ปรากฏแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  • ให้บริการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของชุมชน
  • รวบรวมกิจกรรมและผลงานในการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของโรงเรียน
  • ยกย่อง เชิดชู คุณงามความดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
  • รวบรวมเกียรติประวัติด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนไว้เป็นหลักฐาน เผยแพร่ให้ทราบทั่ว กันทั้งภายใน