• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • รวบรวมข้อมูลของชุมชน, วิเคราะห์, จัดระบบและนําไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปี
  • จัดทําแผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนประจําปี
  • ติดตามการดําเนินการตามแผน
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย