• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานธนาคารโรงเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี งานธนาคารโรงเรียน
  • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร
  • จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์
  • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัย
  • จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถนําไปใช้ในชีวิต ประจําวันได้และสามารถแนะนําผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธีการสอน
  • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อํานวยการตามลำดับ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย