• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทําแผนงาน/โครงการ พัฒนางานให้บริการสุขภาพอนามัย การทําประกันอุบัติเหตุบุคลากรภายใน โรงเรียน และปฏิทินปฏิบัติงาน
 • จัดทําสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน, เก็บสถิติ น้ำหนักและ ส่วนสูงของนักเรียน, จัดทําสมุดบันทึกผู้มาขอรับบริการประจําปี ,จัดทําสถิติการเจ็บป่วยและผู้มารับบริการ เป็นรายเดือนและรายปี, ทํารายงานและสถิติเกี่ยวกับเหตุจำเป็นที่ต้องส่งโรงพยาบาล, รวบรวมปัญหา สุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ โรคติดต่อ, จัดทําสถิติการใช้เวชภัณฑ์ทะเบียนสุขภาพนักเรียน
 • จัดหายาและเวชภัณฑ์ยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้มีความพร้อมเพื่อให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
 • จัดเครื่องมือและเครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
 • ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 • ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนในโรงเรียน
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุแนะนําผู้ป่วย รวมทั้งการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ
 • ปฏิบัติงานทางวิชาการ พยาบาล เช่น ค้นคว้าเพื่อปรับปรุงการพยาบาล สอนและอบรม ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน
 • จัดทําทะเบียนพัสดุของงานพยาบาล
 • รวบรวม ดูแล และประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอทําประกันชีวิตและขอรับสินไหมทดแทน
 • ประสานงานกับงานอนามัยโรงเรียน ในการให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
 • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้อํานวยการตามลำดับ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย