• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงาน ประชาสัมพันธ์
 • วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 • ผลิตสื่อ สารสนเทศ สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
 • ดําเนินการประกาศ กระจายเสียงข่าวสารราชการของโรงเรียน
 • ทําหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
 • จัดทําวารสารของโรงเรียน และจดหมายข่าวเผยแพร่ข่าวสารของครู นักเรียน และโรงเรียน
 • ประสานงานเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน นักเรียนกับสื่อมวลชนส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น
 • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้อํานวยการ    ตามลำดับ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย