• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานโสตทัศนูปกรณ์

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 • จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนอุปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์
 • จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย
 • จัดทําระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนอุปกรณ์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คําแนะนํา วิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ มีเอกสารแนะนํา
 • บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
 • จัดให้มีสถานที่สําหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนอุปกรณ์
 • จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ
 • จัดให้มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
 • จัดทําทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนอุปกรณ์โดยเฉพาะ
 • ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียงภายในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอันควร
 • จัดทําบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนอุปกรณ์
 • จัดทําแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดทําสมุดบันทึกการให้บริการประจําวัน
 • จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ผลิตใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • บันทึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดทําสถิติต่าง ๆ
 • จัดป้ายนิเทศ แนะนํา สาธิต การใช้โสตทัศนอุปกรณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • บริการสื่อการสอนให้นักเรียนตามความสนใจ
 • ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ทุกสิ้นภาคเรียน
 • จัดงบประมาณเพื่อซ่อมบํารุง และจัดทําทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตาม ความ เหมาะสม
 • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้อํานวยการตามลำดับ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย