• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานร้านค้าสวัสดิการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปี ของงานสวัสดิการร้านค้า ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่า ด้วยการให้บริการของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
  • จัดซื้อและจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
  • จัดทําทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน เพื่อการจัดหาสินค้าที่หมดเข้าร้านค้าสวัสดิการ
  • จัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดให้มีคณะผู้รับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
  • เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
  • กํากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการ สวัสดิการ ร้านค้าฯ เพื่อรายงานประธานกรรมการทุกภาคเรียน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย