• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางวินิตา จำนงค์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


นายอนุชา ภูชนะศรี
รองหัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป


นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
งานประชาสัมพันธ์

นางสาววัชริยา ตู่จินดา
งานประชาสัมพันธ์

นายปภังกร ยังเมือง
งานประชาสัมพันธ์


นางประนอม ศรีสมพงษ์
งานสวัสดิการร้านค้า


นางสาวประยูร แสไพศาล
งานสวัสดิการร้านค้า

นายวิทยากร บูบุตร
ร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวนุชนาฎ เยียดยัด
งานโภชนาการ

นางสาวชลนิภา รินทร
งานโภชนาการ


นายจำนงค์ ทองลอย
งานโสตทัศนูปกรณ์

นายประทิน บุตรงาม
งานโสตทัศนูปกรณ์

นายรัชวุฒิ แจ้งมาก
งานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวบุษกร สุภาผล
งานธนาคารโรงเรียนนายวันชนะ เหมือนมิ่ง
ครู (หน.งานอาคารสถานที่)


นายภัทรพล คำมงคล
งานอาคารสถานที่


นายจรสสร เจริญสุข
งานอาคารสถานที่

นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
งานอาคารสถานที่


นายวุฒิสาร สุขศรี
งานอาคารสถานที่


นางสาวสายชล พลระนงค์
งานอาคารสถานที่


นางสาวรุ่งฤดี แสงฟ้า
งานพัสดุฝ่าย

นางสาวสุจิตรา เอียดซัง
งานอนามัยโรงเรียน


นางเมลดา ณ ปัตตานี
งานอนามัยโรงเรียน


นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว
งานอาคารสถานที่


นางสาวน้ำทิพย์ สุกทน
งานธุรการ