• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ITA

logo ita

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

IIT

ส่วนที่ 1 : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Intergrityand Tranparency Assessment)


โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ
ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง
ตัวชีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชีวัดที่ 3 การใช้อำานาจ
ตัวชีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชีวัดที่ 5 การแก้ไขปั ญหาการทุจริต

EIT

ส่วนที่2 : แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment)


โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชีวัดที่ 6 คุณภาพการดำาเนินงาน
ตัวชีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

OIT

ส่วนที 3 : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต