• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางฐิติมา เสือหนู

นายจีระศักดิ์ ศรีพิมพ์

นายจรสสร เจริญสุข

นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์

นางสาวศศิประภา ศรีแสง

นางสาววิระดา กันยาประสิทธ์

นายจรัญ ทองทา