• 038-350-456
 • thungsukla@hotmail.com
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


กลุ่มงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ


 • กลุ่มงานวางแผนงานวิชาการ
  • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
  • งานจัดทำแผนงานวิชาการ
  • งานจัดทำสารสนเทศงานวิชาการ
  • งานรับนักเรียน
 • กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
  • งานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  • งานพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน
  • งานจัดกลุ่มการเรียน
  • งานจัดตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน
  • งานนิเทศภายใน
  • งานจัดครูสอนแทน
  • งานนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ
  • งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ
  • งานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ
 • กลุ่มงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  • งานจัดทำและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
  • งานจัดกระบวนการเรียนรู้
  • งานจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้
  • งานจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
  • งานจัดสอนซ่อมเสริม
  • งานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
  • งานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  • งานจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
 • กลุ่มงานพัฒนาครูทางด้านวิชาการงานพัฒนาครูทางด้านวิชาการ
  • งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่
  • งานจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
  • งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 • กลุ่มงานวัดผลประเมินผลการเรียนงานดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
  • งานสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน
  • งานจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
  • งานดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
 • กลุ่มงานทะเบียนนักเรียนงานดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน
  • งานแนะแนวการศึกษางานบริหารจัดการงานแนะแนว
  • งานให้บริการแนะแนว
  • งานแนะแนวการศึกษางานประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ
  • งานประเมินผลในด้านคุณภาพผู้เรียน