• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
งานทะเบียน

นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
งานทะเบียน

นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์
งานทะเบียน

นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
งานทะเบียน

นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
งานทะเบียน

นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
งานทะเบียน


นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
งานวัดและประเมินผล

นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
งานวัดและประเมินผล


นางสาวอรพรรณ ทองคำ
งานวัดและประเมินผล
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์
งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวจาริยา สุนทรหาร
งานหลักสูตรโรงเรียน

นางสาวปราณี โยชิดะ
งานนิเทศการศึกษาและติดตามผล

นางสาวเพชรรัตน์ รอดทุกข์
งานสารบรรณฝ่าย