• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวปราณี โยชิดะ

นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจาริยา สุนทรหาร
งานหลักสูตรโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์

นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์

นางสาววรารัตน์ โคกสถาน

นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์

นางสาวชลธิชา กาศมัยจันทร์

นางสาวเพชรรัตน์ รอดทุกข์

นางสาวอรพรรณ ทองคำ

นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง

นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ

นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี

นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์

นายณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว